ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ / Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional

-


ความสำคัญ

        ต้นทุนคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเข้ามาในองค์กร เพื่อผลิตและจำหน่าย ถ้าต้นทุนการผลิต

ยิ่งต่ำองค์กรก็ยิ่งมีโอกาสสร้างกำไรได้มาก นักจัดซื้อจัดหามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อเป้าหมายกำไรของ

องค์กร และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายคือความรู้เรื่องต้นทุนและการเงิน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักจัดซื้อจัดหาเข้าใจเรื่องต้นทุนอย่างแจ่มแจ้งและใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุน” ได้คุ้มค่า

จึงเหมาะกับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพทุกระดับ

 

หัวข้อสัมมนา

1.ความหมายและความสำคัญของต้นทุน

2.ผู้บริหารและ หน่วยงานจัดซื้อใช้ต้นทุนบริหารงานและช่วยในการตัดสินใจ

3.ประเภทของแหล่งเงินที่องค์กรได้มา และค่าใช้จ่ายระยะสั้น กลางและยาว

4.ต้นทุนประเภทต่างๆ จัดแบ่งตามการใช้กับงานจัดซื้อจัดหา

5.การนำต้นทุนไปใช้กับงานจัดซื้อจัดหาลักษณะต่างๆ

6.การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนสินค้าที่ผู้ขายเสนอมา

7.การคำนวณจุดคุ้มทุนหรือจุดเสมอตัว (Break even point / BEP)

8.การคำนวณค่าแรงสำหรับงานว่าจ้างทำวิธี “เส้นโค้งการเรียนรู้” (Learning curve)

9.การคำนวณทวนราคาที่ผู้ขายเสนอมาหลายระดับจำนวนและราคาให้เลือกซื้อ

10.พิจารณาการใช้กำลังการผลิตว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11.ข้อดีข้อด้อยผลิตเอง หรือ จ้างทำ (Make or Buy)

12.พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงินของซัพพลายเอ้อร์เพื่อปิดความเสี่ยงในการคบค้า ฯลฯ

13. Q & A

* * * Pre / post test และ class exercise * * *

วิทยากร


คุณสุชาติ ประเสริฐสม

(C.P.S.)

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

 

Scroll to Top