ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

-


ความสำคัญ

         ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ

 หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมีประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว ยังต้องมีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าง

         ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

 

หัวข้อสัมมนา

 1. ทำความเข้าใจกับ - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก - ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า  - ธุรกิจการให้บริการ

          1.1 อย่างไรคือการนำเข้า 

          1.2 อย่างไรคือการส่งออก 

          1.3 อะไรคือเขตปลอดอากร 

2. เทคนิคเมื่อต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศ 

3. ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ควรเป็นอย่างไร 

4. ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศ 

5. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 

6. การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ถูกต้องและรัดกุม 

7. ประเด็นใดบ้างที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

8. ปัญหาและวิธีการคำนวณกำไรขาดทุน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 

9. การจัดทำงบการเงิน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 

10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 66
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,700+VAT259 = 3,959 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top