กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย / Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

-


ความสำคัญ

          การทำงานจัดซื้อจัดหามีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน นักจัดซื้อจึงต้องมองให้ครอบคลุมตลอด
ทั้งซัพพลายเชน หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ อีกทั้งจะเข้าใจที่มาของความเสี่ยง และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อให้กิจการของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อสัมมนา

  1  ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยง (Misunderstanding on the Risk)

  2  นิยามที่ถูกต้องของความเสี่ยง (Risk Definition)

  3  ความหมายที่ถูกต้องของการบริหารความเสี่ยง (What is Risk Management)

  4  หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

      (Principle and Process in Risk Management)

  5  ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

      (Steps in Strategic Risk Management)

  6  หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  7  ประเภทความเสี่ยง (Types of Risk)

  8  ทฤษฏีความเสี่ยง (Risk Theory)

  9  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

10  การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง (Tools for Risk Assessment)

11  กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในสินค้าและบริการแต่ละประเภท

       (Strategic Risk Management in Various Types of Products and Services)

12  การบริหารความเสี่ยงของการจัดซื้อในซัพพลายเช่น

       (Purchasing Risk Management in Supply Chain)

13  ตัวการที่สร้างความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดหา

      (Causes of Risk in Purchasing and Supply)

14  แนวโน้มความเสี่ยงของงานจัดซื้อและซัพพลายในอนาคตอันใกล้   

      (Future Trends of Risk in Purchasing and Supply)

15  การสรุปและวัดผลสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง

       (Risk Management Success Performance Report)

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 59
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 60
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 61
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 62
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 63
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 64
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 65
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

 

Scroll to Top