เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ / Exploring Modern Purchasing & Supply Management

-


ความสำคัญ

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จำเป็น

ต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี
อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินก้อนมหึมา

ของแต่ละองค์กรอีกด้วย ดังนั้น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
จึงจำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องและ

อย่างมีจรรยาบรรณ และสามารถจัดยุทธศาสตร์การทำงานจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ถูกต้องและทันสมัยทัน

เหตุการณ์ด้วย
หัวข้อการอบรมสัมมนา 
1 เครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพคืออะไรบ้าง
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน
- เตรียมตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ประหยัดต้นทุน
2 เมื่อเจรจาต่อรองเพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) ต้องระวังหลุมพรางของ Price Reduction
3 การประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่าลืมมอง TCO และ LCC ด้วยเสมอ
4 เครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้เวลาและทรัพยากรในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- Pareto (ABC) Analysis
- Supplier Positioning Model
- Supplier Preferencing Model
- Market Management Matrix
- Relationship Spectrum
5 วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง

การจัดการความสัมพันธ์ และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท คือ

1. Non-critical supplies

2. Leverage supplies

3. Bottleneck supplies

4. Critical supplies
6 ความแตกต่างในการคบค้าและจัดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบ Tactical

และ Strategic Relationship
7 จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top