การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร / Financial Statements and Financial Analysis

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)


หลักการและเหตุผล

          งานบริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและงบการเงิน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูง จนถึงเจ้าหน้าที่บริหารระดับหน่วยงานหรือระดับฝ่าย การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาด อาจทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                  - ผู้บริหาร                               - เจ้าของกิจการ

                   - ผู้จัดการ                               - หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

                   - ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

2. งบการเงินที่ผู้บริหารควรสนใจ

            - งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

            - งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

            - งบกระแสเงินสด (Statement of Cashflows)

            - หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

3. การเปรียบเทียบงบการเงิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพกิจการ

            - การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวดิ่ง (Vertical Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

            - Common – Sized Statement

4. การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis)

    เพื่อประเมินสมรรถภาพในการบริหารธุรกิจ ด้านต่างๆของธุรกิจ

            - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

            - อัตราส่วนสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability Ratios)

            - อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Solvency Ratios)

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 33
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 34
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 35
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 36
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 37
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 38
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,700+VAT259 = 3,959 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 111 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top