กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ / Best Practice for Modern Purchasing

-


ความสำคัญ 

            ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลี่ยนแปลงไป 

อย่างรวดเร็ว หน่วยงานจัดซื้อหากต้องการอยู่รอดและคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทัน

กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ในหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ในภาพกว้าง 

ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 

1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing) 

2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing) 

            ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายส่วนหนึ่งจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบระบบของ Software ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับโลก เสริมกับประสบการณ์ของผู้บรรยายในการประยุกต์ใช้งานจริง

 

หัวข้อสัมมนา

 

1. ภาพรวมระบบการจัดซื้อสมัยใหม่

 

2. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

 

         - การสรรหาผู้ขาย (Sourcing),

 

         - การบริหารคู่ค้า (Registration and Evaluation)

 

         - การบริหารสัญญา และหลักประกัน (Contract and Guarantee Management)

 

3. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

 

         - การสร้างราคากลาง (Price List/E-Catalog)

 

         - การขอซื้อ/สั่งซื้อ (PR-PO)

 

         - การประสานงานติดตามสินค้า (Expeditor)

 

         - การรับสินค้า การวางบิล และการชำระเงิน (Goods Receipt and Payment Process)

 

4. การประยุกต์ใช้งาน, กระบวนการและ Software ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top