เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ / How to prepare yourself to be an overseas buyer

-


หลักการและเหตุผล

   หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการ

ของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหาย หากพนักงานคนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์

ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโต

ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป

     แต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อย

หากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐาน

ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน ไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะ

แก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้

2. สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง

3. ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศส่งของมาให้เรา      

          - ทางเรือ 

          - ทางเครื่องบิน 

          - ทางบก 

          - ทางคูเรียร์ 

          - ทางไปรษณีย์

4. ทำความเข้าใจใน INCOTERMS® 2000-2010 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

5. ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เหมือนการจัดซื้อในประเทศ

6. ความจำเป็นและวิธีการทำประกันภัยสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

7. เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ

8. กรมศุลกากรมีวิธีประเมินราคาสินค้าที่เรานำเข้าเพื่อป้องกันเราลักไก่ได้อย่างไร 

9. การใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาษีอากรในการนำเข้า        

    เช่น บีโอไอ 19-ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บน นิคมอุตสาหกรรม การชดเชย การส่งออก FTA

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top