การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด / How to supervise Export Process for utmost Benefits

-


ความสำคัญ

                    เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการส่งออกสินค้าทั้งเครื่องจักร อะไหล่ หรือ สินค้าทั่วไป

เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก

พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงาน

ฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งออก  (Scope of Export Process)

          - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก  (Who involve the Export Process)

          - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อมีประสิทธิภาพ  (How to choose Incoterms suitably) 

          - การเตรียมเอกสารส่งออก  (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM,

          Fumigation,  and  C/O (FORM-D)

2. การขนส่งทางทะเล (Sea Shipment)

          - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of various Containers and Usage)

          - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือ (Who involve to Sea Shipment Handling)            

          - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล (How to prepare Export Shipping Document)

3. การขนส่งทางอากาศ (Air Shipment / Express Way: Courier)

          - ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ (Type of goods loaded by Air)

          - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)

          - การคำนวณเปรียบเทียบค่าขนส่งทางอากาศ (How to calculate Chargeable Air Freight)

4. การขนส่งทางบก (Shipment by Road)

          - เอกสารเกี่ยวข้องกับการส่งออกทางบก (Shipping Documents for Road Shipment)

5. พิธีการศุลกากร (Customs Formality)

          - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking

          - สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการส่งออก (How to choose the Customs Privilege)

          - กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากรพอสังเขป (Customs Law & Regulations Briefly)

6. Workshop / How to quote Export Prices ?

7. Q & A

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top