การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด / How to supervise Import Process for utmost Benefits

-


ความสำคัญ

                     เหมาะสำหรับผู้ทำงานด้านนำเข้าสินค้าทั้งเครื่องจักรพร้อมอะไหล่ หรือ สินค้าทั่วไป เพื่อทราบ

กฎระเบียบวิธีการเบื้องต้นและวางแผนการนำเข้าและควบคุมต้นทุนนำเข้าได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานนำเช้า พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย พนักงานบัญชีต้นทุน หรือ ผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนำเข้า  (Scope of Import Process)

           - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้า  (Who involve Import Process)

           - การเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อการนำเข้าที่เหมาะสม  (How to choose Incoterms suitably)

           - สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง  (What difference between Import & Local)

           - การตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าและเลือกใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดต้นทุน

             (How to examine Shipping documents, Enter in Manifest and choose customs privilege)       

2. การขนส่ง

    ขนส่งทางทะเล (Transport by SEA)

           - ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (FCL) และระบบบรรจุร่วม (LCL)

           - ประเภทของการหีบห่อที่ควรทราบ (Type of Package)

    ขนส่งทางอากาศ รวมถึงการขนส่งแบบเร่งด่วน  (Transport by AIR / Courier / Express Way)

           - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ และความหมาย (Freight Forwarder/Customs Broker)

           - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศที่สำคัญ พร้อมอธิบายความหมาย  (Shipping Documents by AIR)

           - คำนวณค่าขนส่งทางอากาศ   (Gross Weight VS Volume Weight)

    ขนส่งทางไปรษณีย์ (Shipment by Post)

           - เงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Terms and Documents by Post shipment)

3. พิธีการศุลกากร (Customs Formality)

           - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Import, e-Payment, e-Tracking, etc.

           - ฐานภาษีนำเข้า และการประเมินการนำเข้าด้วยระบบแกตต์ (GATT Valuation)

           - ระเบียบและพิธีการนำเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

4. Workshop

           - คำนวณค่าขนส่งทางเรือ (How to calculate S/Freight Charge)

           - คำนวณค่าขนส่งทางอากาศ (How to calculate A/Freight Charge)

5. Q & A (if any)

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top