กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ / Modern Purchasing Strategy

-


วัตถุประสงค์และประโยชน์

 

- รู้จักการจัดซื้อและการสรรหาที่มีการวางแผนกลยุทธ์ตรงเป้าหมาย เป้าประสงค์ขององค์กร 

- สามารถนำหลักการและนำไปประยุกต์ ใช้ในงานจัดซื้ออย่างป็นระบบ มีการวางแผนการทำงาน 

- สามารถนำความรู้และเทคนิคมากำหนดกลยุทธ์ มากำหนดรูปแบบให้ทำงานสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เพิ่มพูนความรู้งานจัดซื้อให้สอดคล้องกับการทำงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

- หลักสูตรนี้หมาะสมกับจัดซื้อระดับกลางและระดับสูง

 

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

 

  1. บทบาทและความสำคัญของต้นทุนขององค์กรในโลกแห่งการแข่งขันแบบ 4.0 (Industry 4.0)

  2. เป้าหมายสำคัญและจรรยาบรรณในงานจัดหาและจัดซื้อของนักจัดหาและจัดซื้อที่ดี

  3. ประเภทและต้นทุนการสั่งซื้อชนิดต่างๆ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจัดซื้อ

  4. การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อด้วย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

  5. การวางแผนงานในการจัดการงานจัดซื้อตามหลัก 6Rs.

  6. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจัดซื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ

  7. เทคนิคกระบวนการจัดซื้อ (purchasing Process) กับการรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory)

  8. กลยุทธ์การตัดสินใจการสั่งซื้อต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม

  9. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ

10. เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาในงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

11. ความสัมพันธ์ระหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain

12. สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

 

วิทยากร


คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

(B.A.(Econ.),X-MBA)

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 30
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 31
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 32
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 33
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 34
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 35
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 36
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 37
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 38
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 39
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 40
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top