การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ / How to supervise Export Process for utmost Benefits

-


วัตถุประสงค์

         เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐาน

ด้านนำเข้า-ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง

เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้า เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน

เอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก

พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหา

ที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก (Scope of Export Process)

     - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)

     - การตรวจสอบพิกัดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

     - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (How to choose Incoterms®2020 suitably)

     - การเตรียมเอกสารส่งออก (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM, Fumigation,  and  C/O

     - การประกันภัยเพื่อการส่งออก (Export Insurance Process)

2. การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Sea/Air/Express Transport)

     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง   (Who involve to Transport Handling)

     - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้าทางเรือ (Specific of various containers and Usages)

     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)

     - การจองเรือและบรรจุสินค้าเข้าตู้ (Booking Particular and Stuffing Process)

     - เงื่อนไขการรับบรรทุกสินค้า (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention Charges)

     - การเลือกใช้บริการผู้รับขนส่ง (Carrier Perception: 7-Point Scales & 5-Point Scales)

     - การคำนวณค่าขนส่งสินค้า (Air/Sea Freight Calculation) 

3. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งออก (Export Customs Formality)

     - ภาพรวมของpaperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking

     - การชดเชยค่าภาษีอากร  (Tax Coupon)

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 10
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top