การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM ครึ่งวัน) / E-Procurement : Reinforce your procurement performance

-


วัตถุประสงค์

        ในโลกธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ความจำเป็นต้องบริหารด้วยความไวของการวิเคราะห์ข้อมูล

และตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันการณ์ ทันเวลา ในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา ก็เช่นกัน

ผู้บริหารการจัดซื้อสมัยใหม่มีความจำเป็นต้องบริหารข้อมูลที่ทันทีทันใด (Real time) และมีความ

จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการจัดซื้อ (Procurement tools) ที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนการ

จัดการงานจัดได้เสมือนเป็นดั่งมืออาชีพ และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

         วิชา E-Procurement นี้ จะเปิดความคิดสร้างสรรค์และแนะแนวทางให้ผู้บริหารงานจัดซื้อ

และนักจัดซื้อได้สรรหาเครื่องมือ และประยุกต์ใช้เครื่องเหล่านั้นได้เหมาะสม รวมถึงการค้นหาผล

ประโยชน์เชิงธุรกิจ (Benefits) ให้กับองค์กรได้เหมาะสมที่สุด

 

หัวข้อการสัมมนา

• E-Procurement คืออะไรกันแน่ ?

• รูปแบบต่างๆ ของ E-procurement

• วิธีเลือกใช้เครื่องมือด้าน E-Procurement

• ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ E-Procurement

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 21
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 22
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 23
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 24
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 25
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 26
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 27
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 29
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 30
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)
รุ่นที่ 31
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (ภาคบ่าย)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,500+VAT105 = 1,605 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top