หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM ครึ่งวัน II) / Fundamental of Import-Export

-


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างถูกต้อง

เพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน

ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาได้แก่

- ผู้ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก

- ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า

- พนักงานบัญชี

- พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

- และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

 

หัวข้อสัมมนา

1 วิธีคำนวณTerms of Shipment

2 ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of each type of Container)

3 ฉลากของสินค้าสำหรับการขนส่ง(Packing Symbol for Delivery)

4 สาระต้องรู้ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อาทิเช่น

             * เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ

             * การผ่านแดนและถ่ายลำ ตามมาตรา 102

             * การประเมินอากรโดยศุลกากร

             * การกำหนดเวลาให้ของนำเข้ากลายเป็น “ของตกค้าง”

             * การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

             * ความผิดและโทษตามมาตรา 27

             * ทำอย่างไรเมื่อสำแดงเท็จโดยไม่เจตนา

5 ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป

6 ถาม-ตอบ

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,500+VAT105 = 1,605 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top