หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (ZOOM เต็มวัน) / Foundation of Purchasing Process

-


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งกับบุคคลต่อไปนี้

      1. นักจัดซื้อมือใหม่

      2. มิใช่มือใหม่แต่เข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี

      3. ผู้บริหารแผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง

      4. นักจัดซื้อที่เคยชินอยู่กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปโดยไม่รู้ที่มาที่ไป

      และเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อ

      5. ผู้ที่ต้องติดต่อใช้บริการจากฝ่ายจัดซื้อ

 หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ

พร้อมทั้งข้อควรระวังหลายประเด็น ที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน

หรือกระทำไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

หัวข้อสัมมนา 

1.  คุณสมบัติแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการทำงานจัดซื้อ

2.  คนประเภทใดบ้างที่ไม่ควรให้มาทำงานในแผนกจัดซื้อ

3.  เข้าใจความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Purchasing, Procurement, Supplier,

     Vendor, Contractor, Broker, Outsourcing, Etc.

4.  เอกสารสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เช่น

        - ใบขอให้ซื้อ (PR – Purchase Requisition)      - ใบเสนอราคา (Quotation)

        - ใบสั่งซื้อ (PO – Purchase Order)                 - ใบส่งของ (Delivery Note)

        - ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)                          - Etc.

5.  เส้นทางเดินเอกสารและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6.  วิธียกเลิกใบสั่งซื้อ ไม่ใช่เพียงการโทร.ไปบอก หรือส่งจดหมายไปแจ้ง

7.  การปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากซัพพลายเออร์

8.  วิธีการอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ

9.  ช่องทางการรั่วไหลและทุจริตในงานจัดซื้อ

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 68
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 69
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 70
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 71
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 42
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 73
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 74
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 75
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 76
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 77
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 78
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top