กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (ZOOM เต็มวัน) / Modern Purchasing Strategy

-


วัตถุประสงค์และประโยชน์

* รู้จักการจัดซื้อและการสรรหาที่มีการวางแผนกลยุทธ์ตรงเป้าหมาเป้าประสงค์ยขององค์กร

* สามารถนำหลักการและนำไปประยุกต์ ใช้ในงานจัดซื้ออย่างป็นระบบ มีการวางแผนการทำงาน

* สามารถนำความรู้และเทคนิคมากำหนดกลยุทธ์มากำหนดรูปแบบให้ทำงานสอดคล้อง

    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธะภาพและประสิทธิผล

* เพิ่มพูนความรู้งานจัดซื้อให้สอดคล้องกับการทำงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและเหมาะสม

           หลักสูตรนี้หมาะสมกับจัดซื้อระดับกลางและระดับสูง

หัวข้อสัมมนา

  1. บทบาทและความสำคัญของต้นทุนขององค์กรในโลกแห่งการแข่งขันแบบ 4.0 (Industry 4.0)

  2. เป้าหมายสำคัญและจรรยาบรรณในงานจัดหาและจัดซื้อของนักจัดหาและจัดซื้อที่ดี

  3. ประเภทและต้นทุนการสั่งซื้อชนิดต่างๆ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

      ของนักจัดซื้อ

  4. การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อด้วย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

  5. การวางแผนงานในการจัดการงานจัดซื้อตามหลัก 6

  6. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจัดซื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ

  7. เทคนิคกระบวนการจัดซื้อ (purchasing Process) กับการรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory)

  8. กลยุทธ์การตัดสินใจการสั่งซื้อต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม

  9. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ

10. เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาในงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

11. ความสัมพันธ์ระหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain

12. สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

วิทยากร


คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

(B.A.(Econ.),X-MBA)

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 19
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 20
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 21
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 22
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 23
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 24
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 25
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 26
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 27
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 29
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top