จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต (ZOOM เต็มวัน) / (Workshop - Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

-


เหมาะมากสำหรับ:-

ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อจัดหา ฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ

 

หลักการและเหตุผล

         กระบวนการจัดซื้อจัดหามีปฏิบัติการหลายขั้นตอนที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่ต่อความไม่ชอบมาพากล

หากไม่มีระบบที่รัดกุมและดีพอก็จะนำความเสียหายมาสู่กิจการ แต่ถ้าสร้างกฎระเบียบและกติกาจุกจิก

อย่างมากมายมาบีบจนกระดิกตัวไม่ได้ การปฏิบัติงานก็จะขาดความคล่องตัวและไร้ประสิทธิภาพ

นี่คือสิ่งที่จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีผลเสีย

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการและ

ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกูรูจัดซื้อ

ของเมืองไทย ผลจากสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวคิดดี ๆ ที่ตกผลึกและสามารถนำมาใช้ในกิจการได้

อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดหาปลอดจากการทุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาโดยไม่เปรียบเทียบราคา

     หรือการซื้อรายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าประจำ เป็นการส่อแววความไม่ชอบพากลหรือไม่

2. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการซื้อของแพง แต่อ้างว่า TCO เหมาะสมนั้น

     เป็นคำอ้างที่รับฟังได้หรือไม่

3. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับ

     จรรยาบรรณ - CSR - สินบน - สินน้ำใจ - ของขวัญตามประเพณี - เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

4. สรุปประเด็นที่ค้างคาใจ และแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในงานจัดซื้อจัดหา

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top