วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ (ZOOM เต็มวัน) / Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

-


หลักการและเหตุผล

          ลำพังการรายงานว่ารับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น

ท่านทราบไหมว่ารายงานแบบนี้ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบ ไหมว่าเขาวัดผลงานจัดซื้อกัน

ในประเด็นใดบ้าง? การสัมมนาครั้งนี้จะเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือก ถึงวิธีการทำรายงาน ทั้งชนิดรายวัน

รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งวิธีวัดผลงานและ

ตรวจสอบแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ...

รับประกันได้ผล...ใช้งานได้จริง..และใช้ได้ทันที

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance

    (How to report cost saving, cost reduction & avoidance) 

2. เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor),

    KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard) 

3. วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement 

4. วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ

   (Auditing the efficiency and purchasing effecttiveness) 

5. วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน

   (How to write a clear and practical purchasing objective) 

6. รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้

   (Which type of purchasing report that executives must have) 

7. บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ

   (The latest research about how to measure) 

8. ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้

   (How to do the valuable purchasing report) 

9. ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ

   (How the purchaser get the recognition from executives)

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 177
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 178
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 179
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 180
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 181
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 182
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 183
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 184
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 185
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 186
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 187
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 188
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top