จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (ZOOM เต็มวัน) / How to Purchase Effectively

-


ความสำคัญ

      กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้น เป็นต้นน้ำของกิจการ

หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานต่างๆ

      ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีตวามรู้ความเข้าใจ ในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆ

ให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียของการจัดซื้อรูปแบบต่างๆด้วย

 

หัวข้อสัมมนา

1. ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร

2. อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ

3. ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจ

    และแบบผสมผสาน

4. เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ

         - Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)

         - E-Auction

         - Blanket Order, Call-off contract

         - Fixed contract

         - Systems Contracting

         - Consignment

         - Service Runner

         - Rubber stamp (ตรายาง)

         - Just in Time

         - Purchasing Card

         - Paperless Purchasing, Online Purchasing

5. การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

6. เครดิตเทอมแบบต่างๆ

7. วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

8. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 29
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 30
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 31
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top