วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์ (ZOOM เต็มวัน II) / Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership

-


หลักการและเหตุผล 

    หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย

การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ...

การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย 

หัวข้อสัมมนา 

1. ซัพพลายเออร์มีหลักการตั้งราคาอย่างไร 

2. การวิเคราะห์ราคา (Price analysis) 

3. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis) 

4. คำนวณส่วนลด (Discounts) 

5. ต้นทุนรวมหมด (TCO-Total Cost of Ownership) 

6. การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & indirect cost) 

7. เส้นการเรียนรู้และเส้นประสบการณ์ (Learning curve) 

8. ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า (Real unit cost & Value added cost) 

9. การวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก 

    (Analysing the supplier Quotation) 

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 155
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 156
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 157
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 158
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 159
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 160
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 161
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 162
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 163
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 164
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 153
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 154
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top