LEAN PROCUREMENT (Workshop) (ZOOM เต็มวัน) / วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

-


วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

- สามารถวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในการบวนการจัดซื้อจัดหาและวิธีขจัดทิ้ง

- ทำให้เกิดแนวคิดหลากหลายเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการสัมมนา

  1. แนวคิดของ Lean

  2. ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

  3. ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

  4. ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

  5. หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

  6. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

  7. ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

  8. วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

  9. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PRถึงGR, PR ถึง Payment

10. วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

11. ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

12. ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

13. วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

14. จัด Workshop อย่างไรในบริษัทของท่านเพื่อหาและขจัด waste

       ในกระบวนการ และนำไปสู่ Lean Procurement

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 41
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 42
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 43
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top