ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (ZOOM เต็มวัน)

-


Incoterms® 2020 Fully Comprehensive International Trade Conditions

 

วัตถุประสงค์

            เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ10ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า

INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้

ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกัน

การทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับIncoterms version 2020จะมีผลบังคับใช้

ในวันที่ 1 มกราคม 2563  ผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการLogistics,

Procurement, Purchasing, Sourcing, Planning, Import-Export, Costingหรือผู้สนใจทั่วไป

 

หัวข้อการสัมมนา

  1. ประวัติและความเป็นมาของINCOTERMS

  2. เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากVersion 2010เป็น2020

  3. ความหมายและความสำคัญของแต่ละเงื่อนไข

  4. แนวทางการเลือกใช้INCOTERMSให้เหมาะสม

  5. ข้อควรระวังในแต่ละเงื่อนไขใหม่

  6. ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

  7. กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรจะเปลี่ยนไปหรือไม่

  8. ช่องการนำเข้าตามกฎหมายศุลกากร

  9. ภาษีใดบ้างที่ต้องชำระขณะนำเข้าหรือส่งออก

10. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัย

12. การคำนวณเบี้ยประกันภัย

13. ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

14. การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายในต่างประเทศ

15. การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

วิทยากร


คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์:

- กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 16
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 17
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 18
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top