พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง / Basic in Spare Part and Maintenance Service Purchasing

-


ความสำคัญ

        งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต

(Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน

(Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance) สำหรับ

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และ

การจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อม บำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง

เครื่องจักร ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา

เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูง อันเนื่องมาจากขาดการวางแผน

การสั่งซื้อ หรือความเร่งด่วนในการซ่อม และการทุจริต ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้าน

งานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ

การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว

จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถช่วยให้บริษัท

ลดต้นทุนได้ด้วย 

หัวข้อการสัมนา

  1. ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง

      (Basic Concept in Maintenance Work)

  2. การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง

      (Purchasing in Spare Part)

  3. ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ

      (Basic requirement/Specification)

  4. การทำสัญญายืนราคาอะไหล่

        (Spare Part Price Agreement/Consignment)

  5. การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น

        (Spare Part Management)

  6. การวางแผนการสั่งซื้อ

        (Material Requirement Planning – MRP)

  7. การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ

       (Purchasing Spare Part form Oversea)

  8. การจ้างงานซ่อมบำรุง

       (Purchasing in Maintenance Service)

  9. กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)

10. ประเภทของงานซ่อมบำรุง

11. การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)

12. การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน

        (Activity Base Costing-Cost Plus)

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 15
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 16
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 17
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 18
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top