พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (ZOOM ครึ่งวัน) / Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering work

-


ความสำคัญ

        นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุง

อาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนั้นไม่ยากเลย ถ้านักจัดซื้อทราบตั้งแต่หลักการพื้นฐานของ

การเจรจาต่อรอง/เทคนิคการเตรียมตัวและการเลือกผู้เจรจาให้เหมาะกับงาน การเลือกประเภทงานประมูล/การ

ออกแบบขอบเขตงาน/สัญญาที่เหมาะสม ประกอบกับการเพิ่มเติมความรู้หลักการพื้นฐานของการประเมินราคา

งานแต่ละประเภท พร้อมกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประเมินจากสูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร

งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์การเสนอราคาของผู้รับเหมา

หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรอง

ราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย

  1. พื้นฐานการเจรจาต่อรอง

  2. การเขียนข้อกำหนด (TOR) และพื้นฐานความเข้าใจ สำหรับการประมูลงาน

  3. ประเภทของงานประมูล และการเลือกใช้

  4. หลักค้ำประกันประเภทต่างๆ

  5. สัญญางานก่อสร้าง งวดงาน/การชำระเงินในงานก่อสร้าง

  6. หลักและโครงสร้างการประเมินราคา และ BOQ (Bill of Quantity)

  7. แนวคิดการประเมินราคาค่าก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณ (Cost Plan)

  8. เจาะลึก BOQ (Bill of Quantity)

  9. ค่ากำไร-Overhead Profit/ ค่าเตรียมการ-Preliminary/ ค่า “F” และ ค่า “K”

      (ราคาของงานราชการ)

10. การหาราคาแบบราคาต่อหน่วย เช่น ราคาต่อตารางเมตร และแหล่งราคา/แบบถอดปริมาณงาน

       และแหล่งราคา (วัสดุ และค่าแรง)/การประเมินค่าแรงจากการทำงานจริงของช่าง/เครื่องจักรกล

       ในงานก่อสร้าง (ซื้อ/เช่า)

11. วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)/งานลด-งานเพิ่ม (Variance Order)

12. แนวคิดการออกแบบตามงบประมาณ และ On Shelf Material List

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)
รุ่นที่ 10
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)
รุ่นที่ 11
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)
รุ่นที่ 12
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,300+VAT91 = 1,391 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 39 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top