พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (ZOOM ครึ่งวัน) / Basic in bidding process and supplier selection

-


วัตถุประสงค์

          หลักสูตรนี้จะเป็นการวางพื้นฐานและหลักการของการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

รวมถึงการผลคะแนนทางเทคนิคเข้ามาร่วมประเมินกับราคาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปสู่

การจัดซื้อจัดจ้าง  โดยหลักสูตรนี้จะมีการแสดง ตัวอย่าง แบบฟอร์ม และ Software เพื่อนำไปใช้คัดเลือก

ซัพพลายเออร์ ในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างที่ทราบกันว่าคุณภาพกับราคาเป็นสิ่งที่สวนทางกัน

คำถามโดยทั่วไปคือว่าหากต้องการเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีกว่ารายอื่นแต่ว่า

ราคาแพงกว่า ท่านจะมีเหตุมีผลอธิบายด้วยหลักการหรือทฤษฎีได้อย่างไร โดยจะมีการนำเสนอวิเคราะห์

เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) มาเป็นแนวคิดในการพิจารณา

           

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนการประมูลงาน (Bidding Process)

2. การออกข้อกำหนดในการประมูลงาน/เสนอราคาเบื้องต้น (TOR)

3. การเขียน/กำหนดเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิค

4. หลักการวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP)

    เพื่อใช้คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

5. ตัวอย่าง Software เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการใช้คัดเลือก

6. การคัดเลือกคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 8
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)
รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,300+VAT91 = 1,391 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 39 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top