การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

-


ความสำคัญ

        ปัญหาที่หน่วยงานบัญชีมักจะพบอยู่เสมอ ก็คือการเข้า - ออกของเจ้าหน้าที่บัญชี นับเป็นภาระที่หนักพอสมควร สำหรับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่จะต้องคอยสอนงานเจ้าหน้าที่บัญชีคนใหม่อยู่เป็นประจำ ซึ่งลำพังงานของตนเองก็มากอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดระบบงาน ผังงาน ตลอดจนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานบัญชีที่ชัดเจนเพื่อให้ พนักงานบัญชีคนใหม่ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้น ก็จะช่วยลดเวลาและภาระไปได้มาก

         นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพราะบางครั้งการถ่ายทอดหรือสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนได้

 

หัวข้อสัมมนา

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี (พรบ.บัญชี ม.20,21)

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญชี

     การกำหนดผังโครงสร้างในหน่วยงานบัญชี

     การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

3. นโยบายการบัญชีสำคัญๆ ที่นักบัญชีควรทราบ

4. ระบบบัญชีที่ดีมี 6 เรื่อง

                 4.1 ผังรหัสชื่อบัญชี

             4.2 ระบบเอกสาร

             4.3 สมุดบัญชีทะเบียนต่างๆ

             4.4 การบันทึกบัญชี

             4.5 ระบบรายงาน

             4.6 ระบบภาษี

5. การสร้างระบบการประเมินผล ตลอดจนการกำกับ ติดตามและตรวจสอบงาน

6. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครบถ้วนและเข้าใจง่าย

7. การสอนงาน การอธิบายงานและการแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาของงานให้ประสบความสำเร็จ

8. ตัวอย่างของคู่มือปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 65
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 66
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 67
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 68
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,000 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top