การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


อบรมระบบ ZOOM ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง

อบรมระบบ ZOOM ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง 

อบรมระบบ ZOOM ไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

 

ความสำคัญ

        ปัญหาที่หน่วยงานบัญชีมักจะพบอยู่เสมอ ก็คือการเข้า - ออกของเจ้าหน้าที่บัญชี นับเป็นภาระที่หนักพอสมควร สำหรับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่จะต้องคอยสอนงานเจ้าหน้าที่บัญชีคนใหม่อยู่เป็นประจำ ซึ่งลำพังงานของตนเองก็มากอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดระบบงาน ผังงาน ตลอดจนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานบัญชีที่ชัดเจนเพื่อให้ พนักงานบัญชีคนใหม่ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้น ก็จะช่วยลดเวลาและภาระไปได้มาก

         นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพราะบางครั้งการถ่ายทอดหรือสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนได้

 

หัวข้อสัมมนา

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี (พรบ.บัญชี ม.20,21)

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญชี

     การกำหนดผังโครงสร้างในหน่วยงานบัญชี

     การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

3. นโยบายการบัญชีสำคัญๆ ที่นักบัญชีควรทราบ

4. ระบบบัญชีที่ดีมี 6 เรื่อง

                 4.1 ผังรหัสชื่อบัญชี

             4.2 ระบบเอกสาร

             4.3 สมุดบัญชีทะเบียนต่างๆ

             4.4 การบันทึกบัญชี

             4.5 ระบบรายงาน

             4.6 ระบบภาษี

5. การสร้างระบบการประเมินผล ตลอดจนการกำกับ ติดตามและตรวจสอบงาน

6. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนครบถ้วนและเข้าใจง่าย

7. การสอนงาน การอธิบายงานและการแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาของงานให้ประสบความสำเร็จ

8. ตัวอย่างของคู่มือปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 62
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM เก็บ CPD พิเศษ 800 บาท
ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

900+VAT63 = 963 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 27 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 800 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top