เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


อบรมระบบ ZOOM ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง

อบรมระบบ ZOOM ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง 

อบรมระบบ ZOOM ไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

 

หัวข้อสัมมนา

Part 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน

Part 2

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเกี่ยวข้องกับ

ระบบงานด้านการเงิน

1. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

2. รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

3. หนังสือรับรองการหักณ ที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่มีแนวปฏิบัติอย่างไร

4. อัตราการหักภาษีณ ที่จ่ายประเภทต่างๆ ที่ต้องทราบและมักมีปัญหา 

     เช่น ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าเช่า ขนส่ง จ้างทำของ ฯลฯ

5. รายการสำคัญๆที่ต้องลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  

     เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ วันที่ ลายเซ็น

6. แนวปฏิบัติเมื่อผู้ขายไม่ยอมให้หักฯ หรือผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ไม่ได้หักไว้

7. ความผิดจากการหักภาษีไม่ถูกต้อง ไม่หัก หรือหักอัตราผิด

Part 3

แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบแทน ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

1. จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี

2. การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

3. การตรวจรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

4. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

5. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนใบกำกับภาษี

6. ข้อสังเกตลักษณะของใบกำกับภาษีปลอม

7. ความผิดกรณีกฎหมายกำหนดว่าต้องออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ยอมออกให้ลูกค้า 

    หรือออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ

8. กรณีชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี

9. การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม

10. การคำนวณVAT และการปัดเศษสตางค์

11. ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ข้ามเดือน

วิทยากร


นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

 กรมสรรพากร

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,500+VAT105 = 1,605 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 1,300 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top