รู้ครบจบภาษีสำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)

-


หัวข้อสัมมนา

Part 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน

Part 2

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเกี่ยวข้องกับ

ระบบงานด้านการเงิน

1. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

2. รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

3. หนังสือรับรองการหักณ ที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่มีแนวปฏิบัติอย่างไร

4. อัตราการหักภาษีณ ที่จ่ายประเภทต่างๆ ที่ต้องทราบและมักมีปัญหา 

     เช่น ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าเช่า ขนส่ง จ้างทำของ ฯลฯ

5. รายการสำคัญๆที่ต้องลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  

     เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ วันที่ ลายเซ็น

6. แนวปฏิบัติเมื่อผู้ขายไม่ยอมให้หักฯ หรือผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ไม่ได้หักไว้

7. ความผิดจากการหักภาษีไม่ถูกต้อง ไม่หัก หรือหักอัตราผิด

Part 3

แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบแทน ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

1. จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี

2. การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

3. การตรวจรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด

4. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

5. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนใบกำกับภาษี

6. ข้อสังเกตลักษณะของใบกำกับภาษีปลอม

7. ความผิดกรณีกฎหมายกำหนดว่าต้องออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ยอมออกให้ลูกค้า 

    หรือออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ

8. กรณีชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี

9. การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม

10. การคำนวณVAT และการปัดเศษสตางค์

11. ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ข้ามเดือน

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 98
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 99
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 100
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 101
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

 

Scroll to Top