การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-


วัตถุประสงค์ของโครงการนี้:-

        เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ สามารถนำช่องว่างและแง่มุมของภาษี

มาวางแผนให้ประหยัดภาษีมากที่สุด


เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สมุห์บัญชี/ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

- ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรบ้างพอสมควร

- ผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี


รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร

2. วิเคราะห์แง่มุมและช่องว่างของกฎหมาย เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

     2.1 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้

            - รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

            - วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน

            - วางแผนภาษีเกี่ยวกับรายการที่ทางบัญชียังไม่ถือเป็นรายได้แต่ด้านภาษีมองว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว

     2.2 การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย

            - รายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

            - การวางแผนรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ หนี้สูญ

            - การวางแผนเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้

               และสรรพากรยอมรับ

            - การวิเคราะห์และวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม

3. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภาษีขายไม่ผิดพลาดภาษีซื้อขอคืนได้เกือบทั้งหมด)

     3.1 ทราบจุดความรับผิด (TAX POINT)ของภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการวางแผนภาษีที่เกิดประโยชน์สูงสุด

     3.2 การวางแผนเกี่ยวกับรายการที่สรรพากรถือว่าเป็นการขายแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้ขาย

     3.3 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้าม

     3.4 การวางแผนการตลาดที่ไม่พลาดในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม

     3.5 เทคนิคการนำภาษีซื้อต้องห้ามมาคำนวณภาษีได้โดยถูกต้อง

4. การวางแผนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

    (เจาะลึกประเด็นและหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องนำไปใช้ในการวางแผนภาษี

    พร้อมการวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายว่าระเภทใดบ้าง ต้องหักตามแนวเดิมและเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่)

5. การแก้ไขข้อผิดพลาดของเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้สรรพากรายอมรับ

6. บทกำหนดโทษและข้อควรระวังเมื่อเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7. เตรียมพร้อมรับการตรวจปฏิบัติการของสรรพากร

วิทยากร


นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

 กรมสรรพากร

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 97
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 98
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 99
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 100
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 101
วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 102
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

 

Scroll to Top