การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

-


รายละเอียดในการสัมมนา

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (TAS 16) และ NPAEs บทที่ 10

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (TAS 36)

3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (TAS 38) และ NPAEs บทที่ 11

4. การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม

          - การตั้งรหัสทรัพย์สิน

          - การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

          - การตรวจนับทรัพย์สิน

          - ทรัพย์สินที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

          - การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

5. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

          - ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

          - การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

          - การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

     ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

          - มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็น

     ทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

          - กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

          - วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

          - แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

6. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ

    หรือคิดค่าเสื่อมราคา และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน

    ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

          - ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน

          - การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

          - การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

          - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

7. รายจ่ายต้องห้ามของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 

     ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315

8. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ 

     ด้วยวิธี DOUBLE DECLINING BALANCE METHOD

9. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือ

     ค่าเสื่อมราคาไม่หมด

10. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของ

    คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

11. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ 

       ที่ดิน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 119
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 120
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 121
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 122
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 123
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 124
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 13:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,000 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top