บัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Work Shop)

-


ความสำคัญ

           กิจการที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ ทั้งรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีหน่วยงานต่างประเทศ

หรืองบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ คอร์สนี้จะอธิบายการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศการจัดทำงบการเงินของกิจการ

และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน นอกจากการบันทึกบัญชี ปัญหากฎหมายภาษีอากร

ไม่ว่าจะเป็น ภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็เป็นประเด็นที่นักบัญชีต้องเข้าใจและเจาะลึก 

หัวข้อสัมมนา

 1. การบัญชีที่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (TAS 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

 2. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่องานด้านบัญชี

 3. วิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

        - ซื้อขายสินค้าหรือบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินทีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - ซื้อขายทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - การบันทึกเงินลงทุนที่มีหน่วยเป็น เงินตราต่างประเทศ

        - การรับรู้ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

        - การจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

 4. เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการบันทึกบัญชีที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบเดือน

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

 5. ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

 6. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและภาษีอากร ตามาตรา 9 และ 79/4

 7. หลักเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงการคลัง

 8. การบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forword Contract) ป.68/2541

 9. การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 65 ทวิ(5)) และ ท.ป.72/2540

10. หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการส่งออกที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิเสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0

        - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543

        - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.104/2554

        - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 105

11. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545 เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายผู้ประกอบการกิจการรับบริการขนส่งสินค้า (FORWORDER)

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตร 9  มาตร 65 มาตรา 79/4

12. Work Shop

        - การบันทึกบัญชีจากการออกเอกสารการค้า การรับชำระเงินจากต่างประเทศ

        - การตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชี

        - บันทึกบัญชีซื้อและรับเข้าสต็อก

        - บันทึกบัญชีการจ่ายชำระเงินให้ต่างประเทศ

        - ปรับปรุง ปิดบัญชีสิ้นงวด จัดทำงบการเงิน

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 80
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 81
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 82
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 83
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 84
วันพุธที่ 18 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 85
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

 

Scroll to Top