ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


อบรมระบบ ZOOM ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง

อบรมระบบ ZOOM ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง 

อบรมระบบ ZOOM ไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

 

หัวข้อสัมมนา

1. การปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

2. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่องานด้านบัญชี

3. วิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

        - ซื้อขายสินค้าหรือบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินทีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - ซื้อขายทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - การบันทึกเงินลงทุนที่มีหน่วยเป็น เงินตราต่างประเทศ

        - การรับรู้ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

        - การจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

4. เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการบันทึกบัญชีที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบเดือน

        - การบันทึกบัญชีด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

5. ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

6. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและภาษีอากรตามาตรา 9 และ 79/4

7. หลักเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงการคลัง

8. การบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

    (FORWORD CONTRACT) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.68/2541

9. การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    (มาตรา 65 ทวิ(5) ) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.72/2540

10. หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการส่งออกที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิเสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0

         - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543

        - คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.104/2554

        - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 105

11. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545 

      เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายผู้ประกอบการกิจการรับบริการขนส่งสินค้า (FORWORDER)

      คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 

      เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตร 9  มาตร 65 มาตรา 79/4

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 24
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM เก็บ CPD พิเศษ 1,300 บาท
ผู้สอบบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม ไม่เป็นทางการได้ 6 ชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆได้ 6 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,500+VAT105 = 1,605 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 45 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 1,300 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top