การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

-


ความสำคัญ

      ระบบการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของมีความพิเศษกว่าธุรกิจอื่นเพราะไม่มีตัวสินค้าเป็นจุดขาย ทำให้ผู้ทำการบันทึกบัญชี ต้องมีหลักการทางมาตรฐานการบัญชีที่แม่นยำและรอบรู้ ในระบบภาษีทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ

       สถาบันได้เล็งเห็นถึงความยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้รวบรวมประเด็นต่างขึ้นมาเป็นหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญต่างๆ

หัวข้อสัมมนา

1. ความเข้าใจเรื่องบัญชีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างทำของ

2. ระบบบัญชีของธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างทำของ

          2.1 ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

          2.2 ระบบเอกสาร

          2.3 สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ

          2.4 หลักการบันทึกบัญชี

          2.5 ระบบการจัดทำรายงาน

          2.6 ภาษีที่เกี่ยวข้อง

3. เกณฑ์การรับรู้รายได้

4. เกณฑ์การคำนวณต้นทุน

5. เกณฑ์การบันทึกค่าใช้จ่าย

6. การคำนวณกำไรขาดทุนของกิจการก่อสร้างและจ้างทำของ

7. การจัดทำงบการเงินของธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างทำของ

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 27
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 28
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,200 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top