ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

-


รายละเอียดในการสัมมนา

1. สรุปปัญหา เอกสารรับ- จ่ายของฝ่ายบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

2. การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี – การเงินให้รัดกุมถูกต้อง

ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

3. การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

4. การจัดเก็บเอกสารทางภาษีอากร และบันทึกขัอมูลในแบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่เป็นมาตรฐาน

5. การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารสำคัญๆ ที่สรรพากรมักจะตรวจสอบบ่อยๆ

     -  ระบบเอกสารรับ – จ่ายใบกำกับภาษีและใบแทนต่างๆ

     - รายงานการซื้อ ภาษีขายและรายงานอื่นๆ

     - ระบบใบสำคัญต่างๆ การใช้เอกสารแทนบัญชีย่อย

     - การแยกหมวดหมู่และการกำหนดผังบัญชี

6. การแก้ปัญหากรณีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

     - ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง

     - ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

     - ค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์รับไม่ได้หรือรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง

     - ค่ารับรอง ค่าของขวัญ หรือเงินบริจาค

     - ภาษีซื้อต้องห้าม

7.  หลักเกณฑ์และปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ทุกรูปแบบ

8.  การสังเกตและตรวจสอบใบกำกับภาษีที่รับมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

9.  วิธีปฏิบัติและการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด)

      พร้อมวิธีแก้ปัญหา กรณีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายหาย

10. การจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสถานที่จัดเก็บ ตามหลักกฎหมายบัญชี

       และภาษีอากร

11. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายเอกสารทางบัญชีเอกสารสูญหาย ไฟไหม้ ปลวกขึ้น

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 109
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 110
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 111
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 112
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 113
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 114
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)
Scroll to Top