สรุปสาระสำคัญ TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง 2565 เพิ่มเติม 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ

-


สำคัญมาก!!! 

        เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมด หากนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ไม่ได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างเนื้อหาฉบับเก่ากับฉบับใหม่ หรือประเด็นไหนยกเลิกไปแล้ว ซึ่งบางฉบับมีเนื้อหาสาระที่สำคัญทำให้การทำบัญชีผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

         สถาบันเห็นความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดสัมมนา TFRS for NPAEs 2566 สรุป 17 บทแก้ไข 6 บทใหม่ ที่ประกาศใช้ปี 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง

 

หัวข้อสัมมนา 

สรุป หลักการที่เพิ่มเติม/แก้ไขของ TFRS for NPAEs 2566 (17 บท) 

     บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

     บทที่ 2 ขอบเขต

     บทที่ 3 กรอบแนวคิด

     บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

     บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

     บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

     บทที่ 7 ลูกหนี้

     บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ

     บทที่ 9 เงินลงทุน

     บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

     บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

     บทที่ 14 สัญญาเช่า

     บทที่ 16 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

     บทที่ 18 รายได้

     บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บทใหม่ที่เพิ่มเติม และต้องปฏิบัติในปี 2566 (6 บท) 

     บทที่ 22 เกษตรกรรม

     บทที่ 23 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

     บทที่ 24 อนุพันธ์

     บทที่ 25 การรวมธุรกิจ

     บทที่ 26 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

     บทที่ 27 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

วันถือปฏิบัติและการปฎิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน (บทที่ 28)

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)
Scroll to Top