บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (Work Shop)...(2 วัน)

-


กรณีอบรมที่โรงแรม นับ CPD บัญชีได้ 12 ชม.

ความสำคัญ

           ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์

นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี

เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบข้อมูลต้นทุน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

อย่างร้ายแรงของผู้บริหารได้

            สถาบันมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ

 

หัวข้อสัมมนา

 

เนื้อหาสัมมนา วันแรก

1. ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีต้นทุนควรทราบเพื่อการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

       - ความจำเป็นของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

       - ความหมายและการจำแนกประเภทต้นทุน

2. ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์

       - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)

       - ต้นทุนแรงงานทางตรง (Direct Labor)

       - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Factory Overhead)

3. ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)

       - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต

       - ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ

4. ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)

       - ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต

       - ข้อแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนช่วงการผลิตและระบบต้นทุนงานสั่งทำ

       - การจัดทำงบหรือรายงานต้นทุนการผลิต

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต

5. ต้นทุน - ปริมาณ - กำไร (Cost - Volume - Profit / CVP)

      - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร

      - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคำนวณและวิเคราะห์ C V P

 

เนื้อหาสัมมนา วันที่สอง

6. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs)

       - การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน

       - มาตรฐานในอุดมคติหรือมาตรฐานปรกติ

       - ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย

       - การวิเคราะห์ผลต่าง (Variances from Standards)

       - รายงานผลต่าง (Variances Report)

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง กำหนดต้นทุนมาตรฐานและวิเคราะห์ผลต่าง

7. ต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing)

       - การแบ่งสรร (Allocation Base)

       - ขั้นตอนการคำนวณต้นทุนกิจกรรมและการวิเคราะห์กิจกรรม

       - ประโยชน์และข้อจำกัดของการคำนวณต้นทุนกิจกรรม

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง การคิด คำนวณ ต้นทุนกิจกรรม

8. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

       - แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

             - ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (Relevant Cost)

             - ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost)

             - ต้นทุนจม (Sunk Cost)

       - การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Incremental Analysis)

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การรับคำสั่งซื้อในราคาพิเศษ

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่งซื้อสินค้าจากภายนอกหรือผลิตเอง

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การขายสินค้า ณ จุดที่ผลิตเสร็จหรือนำไปผลิตต่อ

             - การตัดสินใจเกี่ยวกับ การซื้อเครื่องจักรใหม่แทนเครื่องจักรเดิม

             - การตัดสินใจ เลิกผลิตสินค้าหรือยุบแผนกที่ไม่ทำกำไร

       - Work Shop . . . ปัญหาตัวอย่าง คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 101
เริ่ม วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 102
เริ่ม วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 103
เริ่ม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 104
เริ่ม วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 105
เริ่ม วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 106
เริ่ม วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

5,400+VAT378 = 5,778 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 162 บาท)

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

Scroll to Top