Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (ZOOM ครึ่งวัน) /Green Procurement Policy for Sustainable procurement

-


วัตถุประสงค์

    Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อสมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการจัดซื้อเพื่ออนาคต ซึ่งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้น การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน  พนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ความสำคัญและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement

    (Important and International Standards related to Green Procurement)

2. ข้อกำหนดในการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement

    (Green Procurement Conditions)

3. ปฏิบัติการ Green Procurement อย่างไรให้สำฤทธิ์ผล

    (Procurement Operation to Success in Green Procurement)

4. แนวทางการเขียนคู่มือเพื่อการจัดซื้อแบบ Green Procurement

    (Green Procurement Manual Writing Guide)

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

(C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ZOOM (เช้า)
รุ่นที่ 13
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (บ่าย)
รุ่นที่ 14
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ZOOM (บ่าย)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

1,300+VAT91 = 1,391 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 39 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top