การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน (ZOOM เต้มวัน) / Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

-


วัตถุประสงค์

      การเก็บสต๊อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต๊อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า

       การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

 

หัวข้อการสัมมนา

1. การเก็บสต๊อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกได้อย่างไร

2. ถ้าเก็บสต๊อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต๊อกสำหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต๊อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนำสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อก

     • กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยำ

     • กุญแจดอกที่ 2 – กำหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม

     • กุญแจดอกที่ 3 – รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม

     • กุญแจดอกที่ 4 – รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด

6. วิธีคำนวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

     • วิเคราะห์แบบพาเรโต้(80-20) และเอบีซี(80-15-5)

     • วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน

     • วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา

     • วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดหา

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต๊อกโดยใช้ระบบสามมิติ

9. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต๊อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ

     • สต๊อกพอใช้ได้นานเท่าไร

     • ใช้เงินหมุนสต๊อกได้กี่รอบ

     •ดัชนีการเก็บอะหลั่ย

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 135
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 136
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 137
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 138
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 139
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 140
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 141
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 142
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 143
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 144
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 145
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 146
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top