บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (ZOOM เต็มวัน) / Ideal Purchasing Role

-


หลักการและเหตุผล

 การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบใน

การใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้ว

ยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อ

จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดี หรือด้อยในสายตาของสังคม

 

หัวข้อสัมมนา 

1. อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ 

2. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร 

3. ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน 

4. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI,ESI,MRB 

5. ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน 

6. ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์ 

7. ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People 

8. วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้ 

9. เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

10. ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI,CSF,BSC,Benchmaking 

11. ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive 

12. ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

13. ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 63
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 64
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 65
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 66
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 67
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 68
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 69
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 70
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 71
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 72
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 73
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top