การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน

-


ความสำคัญ

         หัวใจของงานบัญชีคือ การปรับปรุงรายการทางบัญชี (Adjusting Entres) ในวันสิ้นงวดบัญชี

เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป ภายใต้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

ซึ่งเป็นไปตามหลัก เกณฑ์คงค้างและการดำเนินงานต่อเนื่อง

         สถาบันได้เห็นถึงความสำคัญของวงจรบัญชีนี้ เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องจึงได้จัดสัมนนา

เรื่องนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด ที่ช่วยลดเวลานักบัญชีในการต้องมาศึกษา

ด้วยตนเองซึ่งก็อาจเข้าใจผิดในบางประเด็น

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อ

    รายการที่ต้องปรับปรุงบัญชี

2. การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)

            - รายได้ค้างรับ (Accrude Revenues)

            - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accude Expenses)

3. การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)

            - รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenuel)

            - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

4. การปรับปรุงวัสดุใช้ไป (Supplies)

5. การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

6. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

7. การปรับปรุงอื่น เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุนหรือมูลค้าสุทธิ

    ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ฯลฯ

8. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี จากการปฏิบัติงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

            - วิเคราะห์รายการและบันทึกรายการบัญชีผิด

            - บันทึกจำนวนเงินผิด

            - ลืมบันทึกรายการบัญชี

9. วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

10. การปรับปรุงบัญชี การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)

            - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

            - รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน

            - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

            - รายได้ค้างรับ

11. เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entres)

            - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกปิดบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอน

            - ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

12. ถามตอบปัญหา

วิทยากร


อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต / อ.กมลพร อุปนิกขิต

 

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

 

อาจารย์กมลพร อุปนิกขิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 27
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 28
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 29
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 30
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 31
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,000 บาท (ก่อน VAT)

Scroll to Top