การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน

-


ความสำคัญ

         งานยากที่สุดสำหรับการจัดทำบัญชีคือ การปรับปรุงรายการทางบัญชี (Adjusting Entres) และปิดบัญชีสิ้นงวด (Closing Entres) เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ตามหลัก เกณฑ์คงค้างและการดำเนินงานต่อเนื่อง

         ด้วยความสำคัญของวงจรบัญชีนี้ นักบัญชีต้องเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติทั้งหมดตลอดจนมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด คอร์สนี้จะช่วยลดเวลานักบัญชีในการศึกษาด้วยตนเองซึ่งก็อาจเข้าใจผิดในบางประเด็น นำไปสู่งบการเงินที่ไม่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อรายการที่ต้องปรับปรุงบัญชี

2. การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)

            - รายได้ค้างรับ (Accrued Revenues)

            - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

3. การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)

            - รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenues)

            - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

4. การปรับปรุงวัสดุใช้ไป (Supplies)

5. การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

6. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

7. การปรับปรุงอื่น เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุนหรือมูลค้าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ฯลฯ

8. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี จากการปฏิบัติงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

            - วิเคราะห์รายการและบันทึกรายการบัญชีผิด

            - บันทึกจำนวนเงินผิด

            - ลืมบันทึกรายการบัญชี

9. วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

10. การปรับปรุงบัญชี การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)

            - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

            - รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน

            - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

            - รายได้ค้างรับ

11. เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entres)

            - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกปิดบัญชีกำไรขาดทุน

            - การบันทึกปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอน

            - ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 31
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 32
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 33
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 34
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 35
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 36
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

ห้ามบันทึกวีดีโอและเสียงทุกกรณี

Scroll to Top