การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร / Accounting and Financial for Executive

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)


อบรมที่โรงแรม เก็บ CPD ได้บัญชี 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล

          งานบริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและงบการเงิน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูง จนถึงเจ้าหน้าที่บริหารระดับหน่วยงานหรือระดับฝ่าย การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาด อาจทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                  - ผู้บริหาร                               - เจ้าของกิจการ

                   - ผู้จัดการ                               - หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

                   - ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

2. งบการเงินที่ผู้บริหารควรสนใจ

            - งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

            - งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

            - งบกระแสเงินสด (Statement of Cashflows)

            - หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

3. การเปรียบเทียบงบการเงิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพกิจการ

            - การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวดิ่ง (Vertical Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

            - Common – Sized Statement

4. การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis)

    เพื่อประเมินสมรรถภาพในการบริหารธุรกิจ ด้านต่างๆของธุรกิจ

            - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

            - อัตราส่วนสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability Ratios)

            - อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Solvency Ratios)

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 30
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 31
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 32
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,200 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top