การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร / Financial Statements and Financial Analysis

-


หลักการและเหตุผล

          งานบริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและงบการเงิน โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูง จนถึงเจ้าหน้าที่บริหารระดับหน่วยงานหรือระดับฝ่าย การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาด อาจทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                  - ผู้บริหาร                               - เจ้าของกิจการ

                   - ผู้จัดการ                               - หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

                   - ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

2. งบการเงินที่ผู้บริหารควรสนใจ

            - งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

            - งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

            - งบกระแสเงินสด (Statement of Cashflows)

            - หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

3. การเปรียบเทียบงบการเงิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพกิจการ

            - การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวดิ่ง (Vertical Analysis)

            - การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

            - Common – Sized Statement

4. การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratios Analysis)

    เพื่อประเมินสมรรถภาพในการบริหารธุรกิจ ด้านต่างๆของธุรกิจ

            - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

            - อัตราส่วนสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability Ratios)

            - อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Solvency Ratios)

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 33
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 34
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 35
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 36
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 37
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ เสียง วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top