หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer

-


ความสำคัญ

          เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร ย่อมหนีไม่พ้นข้อมูลทางการบัญชี

ไม่ว่าจะเป็น งบดุล งบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ยังมี งบประมาณ งบประมาณเงินสด ตลอดจน

งบกระแสเงินสด โดยทั้งหมดนี้เป็นงบที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ

บริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ วางแผนเรื่องเครื่องจักรใหม่หรือพัฒนาต่อยอด

ด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่การพัฒนาบุคคลากร

        สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาขึ้น โดยหวังให้ ท่านผู้บริหาร

เจ้าของกิจการ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักบัญชี มีความเข้าใจในหลักการบัญชีเบื้องต้น สามารถอ่าน

และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี-การเงินได้ ที่สำคัญจะทำให้ทราบถึงฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการ

ดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ สามารถวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้ทัน

ต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการองค์กร

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรนี้

             ผู้บริหาร                       - เจ้าของกิจการ

            - ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ    - หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

            - ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ           - เจ้าหน้าที่ทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

  1. สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

  2. การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร

  3. บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

  4. โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น

  5. ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล

  6. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

  7. การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Common Size และ Trend Analysis

  8. ความแตกต่างของงบประมาณและงบประมาณเงินสด

  9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10. Work Shop เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

11. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

วิทยากร


อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

LOGISTICS CONSULTANT

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 27
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 29
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,200 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top