เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ / Professional inventory management and control techniques

-


ความสำคัญ

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

        และภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อสินค้าอย่างมีหลักเกณฑ์นั้น จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี

        หลักสูตรนี้จะถือเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อสัมมนา

1. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการควบคุมสินค้าคงคลังในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2. เป้าหมายหลักของการจัดการสินค้าคงคลัง

3. ต้นทุนสำคัญของการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง

4. เทคนิคการจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

5. Work shop การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

6. ความสำคัญของสินค้าคงคลังกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ

7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ

9. รูปแบบการประเมินผลของการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแก้ปัญหา

11. กรณีศึกษาในการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

12. สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร


คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 5
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 6
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 8
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 9
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่
Scroll to Top