สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า / Customs Privileges under Free Trade Agreement

-


วัตถุประสงค์

       ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าด้านภาษีศุลกากร สามารถลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ

จากต่างประเทศได้อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  และ

ช่วยสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าด้วยสิทธิพิเศษนี้การที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วย ท่านต้องทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้อตกลงต่างๆ ท่านต้องปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้

สิทธิประโยชน์สูงสุดครบถ้วนถูกต้อง

หัวข้อการสัมมนา

1. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าคืออะไร ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากกฎนี้ ?

2. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ามีกี่ประเภท

3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดคืออะไร

4. ประโยชน์ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดมีได้อย่างไร

5. ทำไมต้องเปิดเสรีทางการค้า

6. FTA คืออะไร และมีกี่ประเภท ?

7. FTA ช่วยผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าอย่างไร

8. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA

9. FTA ที่มีผลบังคับกับประเทศไทย และที่อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศไทย

10. วิธีการตรวจสอบสิทธิพิเศษภายใต้ FTA

       - ทวิภาคี : JTEPA, TIFTA, TAFTA, TNZFTA, TPEFTA, TCHFTA, TPFTA, TTFTA, TSFTA, TEUFTA, T-EFTA

       - พหุภาคี : * WTO, ATIGA* ACFTA* AKFTA* AJFTA* AIFTA* AANZFTA* AHFTA* BIMSTEC* TCFTA*

11. ยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต้องทำอย่างไร

12. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามีกี่แบบอะไรบ้าง และแต่ละแบบใช้กับข้อตกลงใด

13. ตัวอย่างการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในระบบ Electronic

14. ระยะเวลาการเก็บรักษาสำเนาเอกสารต่าง ๆ

15. หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

16. ใช้สิทธิลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ได้อย่างไร

17. เอกสารการรับรองถิ่นกำเนิดมีอะไรบ้าง

18. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (RULE OF ORIGIN)

       - เกณฑ์สูงสุด WO,

       - เกณฑ์นำเข้าวัตถุดิบมาผลิต RVC, CTC, SP

       - เกณฑ์ร่วมกันผลิตในภาคีเดียวกัน

19. ระเบียบปฏิบัติในการนำเข้าของไทยภายใต้ FTA

20. การวางประกัน ด้วยเหตุแห่งความสงสัยว่าเอกสารจะผิดพลาด

21. หลักเกณฑ์เงื่อนไขพิธีการศุลกากรในการนำเข้า

22. สิทธิเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าแบบตรง (Direct Consignment & Transhipment)

23. การใช้สิทธิโดยการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม (3rd Party Invoicing)

24. การออกแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดแทนกัน ( Back to Back)

25. การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดย้อนหลังทำอย่างไร

26. การตรวจสอบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดในการใช้สิทธิพิเศษ

27. กรณีได้สิทธิโดยยกเว้นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด

วิทยากร


คุณวิรัตน์ บาหยัน

ผู้จัดการ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ร่วมบริหารปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 20
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 21
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 22
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 23
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 24
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 25
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 26
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 27
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 28
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 29
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 30
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

 ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top