บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

-


ความสำคัญ

             ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร มักพบปัญหา

ทางด้านบัญชี ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการชำระภาษี การวางระบบบัญชีและภาษี

ที่รู้จริง อาจทำให้เสียภาษีมากเกินไป 

           ดังนั้นนักบัญชีต้องความรู้อย่างรอบด้านและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรุกิจ

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักของกฎหมายภาษีอากร

    ที่ต้องทำความเข้าใจ

2. รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี รายได้

    ตาม มาตร 65 ทวิ

3. ปัญหาทางบัญชีไม่ถือว่าเป็นรายได้ สรรพากรถือเป็นรายได้และต้องนำมา

    คำนวณกำไรสุทธิปลายปี เช่น

       - รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการ

       - การขายหุ้นให้กรรมการหรือผู้อื่น ต่ำกว่าราคาตลาด

       - รายได้จากการโอนสินทรัพย์ / รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว

       - รายได้ของบริษัทที่ได้รับ BOI กับรายได้ NON BOI

       - เงินยืม กรรมการ พนักงาน หรือผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดดอกเบี้ย และเงินทดรองกรรมการ

       - ขายทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ไม่ได้นำเป็นรายได้

3. แนวปฏิบัติการนำรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (มาตรา 65 ตรี) มาบันทึกเป็นรายจ่ายได้

    โดยไม่ผิดกฎหมาย

       - ค่าน้ำมัน ค่ากีฬา ค่ารับรอง จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทในเครือ

       - รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานว่ามีผู้รับเงิน

       - ค่าของขวัญ วันเกิด เปิดกิจการ ปีใหม่ ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ

       - การคำนวณผลขาดทุนยกมาจากรอบบัญชีก่อนไม่เกิน 5 ปี

4. หลักการพิจารณา รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน กับรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

    ดำเนินงาน

5. การตีราคาทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น - ลดลง การ Write Off รายการทรัพย์สินที่สูญหาย

    หรือชำรุด

       - ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

       - ผลขาดทุนจากหนี้ระยะยาว

       - กำไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

6. ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการคำนวณค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาให้เป็นไป

    ตามมาตรา 65 ทวิ (2)

7. ปัญหาในการตีความเรื่องของหนี้สูญที่สามารถจำหน่ายจากบัญชีได้

    ตามมาตรา 65 ทวิ (9)

8. ปรับปรุงบัญชี รายจ่ายเพื่อการศึกษา รายจ่ายเพื่อการสาธารณะประโยชน์ เพื่อการกีฬา

9. การนำผลขาดทุนจากรอบเวลาบัญชีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

10. วิเคราะห์รายการตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี ที่ต้องนำมาบวกกลับหรือหักออกจาก

      กำไรสุทธิก่อนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. เทคนิคการปรับปรุงรายการ การปิดงบ และการคำนวณกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบบัญชี

12. ข้อควรระวังและปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

13. เทคนิคการกรอกแบบ ส.บช.3

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 38
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 39
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 40
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,000 บาท (ก่อน VAT)

Scroll to Top