ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Work Shop)

-


คอร์สเข้มข้น

- ทำความเข้าใจในหลักการบัญชีที่เป็นมาตรฐาน

- สรุปกฎหมายภาษี กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ

- เน้นลงมือปฏิบัติบันทึกบัญชี การตรวจสอบเอกสารการค้า

ความสำคัญ

         ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมี

ประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว ยังต้องมีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าว

         ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อสรุปทั้งระบบเพื่อลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

          - อย่างไรคือการนำเข้า

          - อย่างไรคือการส่งออก

          - อะไรคือเขตปลอดอากร

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (NPAEs บทที่ 4 ,21)

3. รูปแบบการซื้อขายและการชำระเงิน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

4. เทคนิคเมื่อต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศ

5. เจาะลึกข้อตกลงในการส่งมองสินค้าระหว่างประเทศ

6. ลักษณะจำเพาะของธุรกิจและเอกสารเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก

7. การวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

          - ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ที่เหมาะสม

          - ระบบเอกสาร สมุดบัญชี สมุดทะเบียนต่างๆ

          - ระบบการบันทึกบัญชี ระบบการรายงาน

8. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

9. การบันทึกบัญชีกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

          - กิจการอยู่ในระบบภาษีไหน

          - เอกสารหลักประกอบไปด้วยอะไร

          - การจ่ายรายการนั้นเอามาใช้ทำอะไร

          - ทำไปแล้วเป็นอย่างไร ทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

          - รายการที่จ่ายนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่

10. ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

11. กฎหมายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า-ส่งออก

12. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (NPAEs บทที่ 18)

13. การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ถูกต้องและรัดกุม

14. ประเด็นใดบ้างที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

15. ปัญหาและวิธีการคำนวณกำไรขาดทุน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (NPAEs บทที่ 18, 21)

16. การบันทึกบัญชี Forword Contract (NPAEs บทที่ 21)

17. Work Shop...

          - การบันทึกบัญชี การตรววจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชี

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ การซื้อ รับเข้าสต็อก

          - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ การจ่ายชำระเงินให้ต่างประเทศ

          - การบันทึกบัญชีจากเอกสารนำเข้า-ส่งออก

          - การบันทึกบัญชีจากการออกเอกสารการค้า การรับชำระเงินจากต่างประเทศ

          - การบันทึกบัญชีตัดสต็อกสินค้า

          - การจัดทำรายงานทางบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 63
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 64
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 65
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 66
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 67
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 68
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ เสียง วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top