TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน”

-


ความสำคัญ

          ปัจจุบันมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น  การกำหนดราคาซื้อขายและให้บริการ

จะขึ้นอยู่กับ นโยบายของแต่ละธุรกิจ ซึ่งในทางปฎิบัติ  การรับรู้ รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี

และการคำนวณ กำไรสุทธิทางภาษีจะใช้ราคาตลาด ในการคำนวณ กรมสรรพากรจึงได้ กำหนด

แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ  TRANSFER  PRICING  เพื่อใช้หาราคาตลาด และวิเคราะห์กิจการข้ามชาติ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          สถาบันจึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบ การ ได้ทราบถึง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

เพื่อสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง ลดภาระและประหยัดเวลาในการหาราคาหรือพิสูจน์ราคาตลาด

โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการ จัดทำ

ประกอบการพิจารณากำหนดราคา  ตลอดจนแนวทางในการยื่นขอจัดทำข้อตกลง การกำหนดราคา

ล่วงหน้า  ( ADVANCE  PRICING  ARRANGMENT ) กับกรมสรรพากร

เหมาะสำหรับ

           - ธุรกิจข้ามชาติ

          - ธุรกิจที่ทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ

          - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

          - ธุรกิจที่ได้รับ BOI ด้านส่งเสริมการส่งออก

หัวข้อสัมมนา

1 ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing -T/P)

2. ความเป็นมาของกฎหมายราคาโอน (Transfer Pricing -T/P)

    ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์

         - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

         - ภาษีธุรกิจเฉพาะ

3. การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

    กรณีการกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113)

         - นิยามของ “ราคาตลาด” และ “คู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน”

         - วิธีการคำนวณ “ราคาตลาด” ที่สรรพากรยอมรับ

         - วิธีการที่ให้ได้มาซึ่ง “ราคาตลาด”

         - การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพี่อนำส่งต่อกรมสรรพากร (Local file)

4. ข้อกฎหมาย Transfer Pricing ที่สาคัญที่นักบัญชีควรรู้

         - กฎหมายใช้บังคับกับราคาโอนแบบไหน

         - อำนาจสรรพากรปรับปรุงรายได้ (CIT/VAT/SBT)

         - เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย/ข้อยกเว้น

         - บทลงโทษ

5. ความหมายของคำว่า

    “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน” (มาตรา 71 ทวิ)

6. Transfer Pricing รายงานที่ต้องจัดทำ

         - รายงานข้อมูลรายการระหว่างกัน (Disclosure Form) แนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 50

         - Local File

         - Master File

         - Country - by - Country Report

7. กรณีศึกษา

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 2,200 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top