ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร

-


เรารู้เรื่องภาษีอากรของธุรกิจเรามากแค่ไหน...?

         ภาษีอากร นั้นมักจะเป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบการมาโดยตลอด บางกิจการต้องยอมเสีย

เบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วยความกลัวหรือความไม่รู้ 

          ไม่น่าแปลกใจถ้าผู้ประกอบการ จะมีปัญหาในเรื่องของภาษีเพราะปัญหา บางประการ

กฎหมายไม่สามารถจะระบุให้ตรง ต่อความต้องการทุกกรณีได้ จึงต้อง มีการตีความเกิดขึ้น ซึ่ง

บางครั้งสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหลายท่าน ก็ให้คำตอบที่แตกต่างกัน และยิ่ง

มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ ความชัดในตัวบทกฎหมาย จะยิ่งน้อยลงไปอีก

          สถาบัน จึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น โดยหวังให้ผู้เข้าสัมมนาได้เคลียร์ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด พร้อมนำแง่มุมประเด็นช่องว่าง

ทางกฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งวิทยากรที่จะมาถ่านทอดประสบการณ์และความรู้

ได้รับการยอมรับว่ามีความว่า มีความเข้าใจและชัดเจนในเรื่อง ของกฎหมายเป็นอย่างดี นอกจากนี้

ยังมีประสบการณ์ ในฐานะนิติกรของกรมสรรพากร มากว่า 35 ปี

หัวข้อสัมมนา

กฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 

1. รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีรายได้ ตาม มาตร 65 ทวิ

2. ปัญหาในการพิจารณา รายได้ที่ทางบัญชีแต่ทางภาษีให้ถือเป็นรายได้และต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิปลายปี

3. แนวปฏิบัติการนำรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (มาตรา 65 ตรี)

4. หลักการพิจารณา รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน กับรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5. การตีราคาสินค้า รายงานสินค้า การตรวจนับสินค้า

6. การตีราคาทรัพย์สิน รายการทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุด

7. ค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา

8. หนี้สูญที่สามารถจำหน่ายจากบัญชีได้

 

แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. สรุปกฎหมาย VAT ที่สำคัญๆ ที่ออกในปีนี้

2. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกฎหมายใหม่ล่าสุด

3. ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

4. รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

5. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม SALE PROMOTION

6. การเฉลี่ยภาษีซื้อ

 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ตามหลักเกณฑ์สรรพากร

1. สรุปหลักเกณฑ์การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

2. รูปแบบและรายละเอียดของ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

3. การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า

    จากการ ทำการส่งเสริมการขาย การชิงโชค ประกวด แข่งขัน

4. การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ใหม่

5. ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของโรงแรมและภัตตาคารต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

6. กรณีการจ่ายค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการเช่าทรัพย์สิน

7. การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด

วิทยากร


นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

 กรมสรรพากร

อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษา ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 24
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 25
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 26
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 27
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 29
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,400+VAT168 = 2,568 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 72 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ เสียง วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top