การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (WORK SHOP)...(คอร์ส 2 วัน)

-


คอร์สเข้มข้น

- ทำความเข้าใจในหลักการบัญชีที่เป็นมาตรฐาน

- สรุปกฎหมายภาษี กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ BOI ทั้งระบบ

- เน้นลงมือปฏิบัติบันทึกบัญชี การตรวจสอบเอกสารการค้า

ความสำคัญ

         ธุรกิจ BOI มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น 

         ที่สำคัญยังเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

นักบัญชีปรกติจะไม่คุ้นเคย ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมีประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว

ยังต้องมีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าว

         ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อสรุปทั้งระบบเพื่อลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1

1) ระบบบัญชีและระบบเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

2) ภาระภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

3) การอ่านตีความและวิเคราะห์บัตรที่ได้รับส่งเสริมที่ BOI เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

4) สิทธิประโยชน์ภาษีใหม่และข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

          4.1) รายได้ที่ได้รับการยกเว้น (BOI) และรายได้ที่ไม่รับการยกเว้น (NON BOI)

                    - การจำหน่ายสินค้าทดลองผลิต สินค้าตัวอย่าง

                    - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก ของเสียสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

                    - จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ที่หมดสภาพการใช้งานหรือล้าสมัย

          4.2) รายจ่ายของ BOI และ NON BOI

                    - เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากการส่งออกเพิ่มขึ้น

                    - รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

                    - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม ฯลฯ

5) Work Shop…

          - วิเคราะห์รายการบัญชีของกิจการที่ได้รับ BOI และ Non BOI

          - การบันทึกบัญชีของกิจการ BOI และ Non BOI

          - สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

 

วันที่ 2

6) การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าว

    ก่อนหมดอายุการส่งเสริมการลงทุนจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง

7) การคำนวณผลขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี ของกิจการ BOI และ NON BOI

8) หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0%

9) การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ NON BOI

          - เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้ง BOI และ NON BOI

          - กระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการพร้อมแนวทางการเฉลี่ยรายได้ 

             และค่าใช้จ่ายให้กับ BOI และ NON BOI

          - การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ที่เสีย VAT และ NON VAT

10) การคำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ของ BOI

11) Work Shop…

          - การบันทึกบัญชี และการเฉลี่ยรายได้ ค่าใช้จ่าย BOI และ Non BOI

          - การบันทึกบัญชี และการคำนวณกำไรสุทธิ ของกิจการ BOI และ Non BOI

          - สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 105
เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 106
เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

5,400+VAT378 = 5,778 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 162 บาท)

by ZOOM พิเศษสุด!...สำหรับบุคคลธรรมดา

เหลือเพียง 4,500 บาท (ก่อน VAT)

 

Scroll to Top