วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ / Cost Savings in Modern Procurement & Supply

-


วัตถุประสงค์

                       การประหยัดต้นทุน (Cost saving)

                        การลดต้นทุน (Cost reduction)

                        การหลบหลีกต้นทุน (Cost avoidance)

         เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น

มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่

ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงต้องเรียนรู้วิธีให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับผลดี

อย่างยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1. การประหยัดต้นทุน (Cost savings) มี 2 ประเภท คือ

         1.1 การลดต้นทุน (Cost reduction)

         1.2 การหลีกเลี่ยงต้นทุน (Cost avoidance)

2. การประหยัดต้นทุนที่ไม่เหวี่ยงแหสะเปะสะปะ ต้องเริ่มที่ Spend analysis

3. เพื่อมิให้เสียเวลาไปกับการประหยัดต้นทุนแบบขี่ช้างจับตั๊กกะแตน

    จึงต้องทำ Pareto analysis เสียก่อน เพื่อให้รู้ยอดเงินใช้จ่ายของสินค้าและบริการ

    ทุกรายการของบริษัท

4. การใช้ Supply positioning model เพื่อวิเคราะห์สินค้าและบริการทุกรายการ

    ของบริษัทว่าตัวใดมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อกิจการมากน้อยประการใด

    เพื่อให้ปฏิบัติการประหยัดต้นทุนดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. เข้าใจเขาเข้าใจเรา โดยใช้ Supplier preferencing model มาวิเคราะห์ซัพพลายเออร์

    ที่เราคบค้าอยู่นั้นว่าแต่ละรายคิดอย่างไรกับเรา และเราควรจะมีมาตรการอย่างไร

    เพื่อให้มาตรการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

6. เรียนรู้ Supplier relationship management ว่าเราควรคบกับซัพพลายเออร์รายใด

    ใกล้ชิดหรือห่าง ๆ เพื่อให้การประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. จัด Workshop เพื่อวางแผนเรื่องการประหยัดต้นทุนสำหรับสินค้าและบริการ

     แต่ละประเภทอย่างเป็นรูปธรรมและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. ถาม-ตอบปัญหา

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 98
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 99
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 100
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 101
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 102
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 103
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 104
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 105
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 106
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 107
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 108
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15
รุ่นที่ 109
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15)
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) นานา โรงแรมอยู่ในซอยสุขุมวิท 15

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

 

Scroll to Top