เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

-


Techniques for checking documents according to L/C & UCP 600

 

ความสำคัญ

         Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ถ้าเข้าใจเงื่อนไขของ L/C คู่ค้าก็ไม่สามารถเอาเปรียบเราได้ โดยเฉพาะเมื่อมีค่าใช้จ่าย เช่น

        ค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น หรือ

        ผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ L/C ยิ่งต้องทำเอกสารหาเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ L/C กำหนด มิฉะนั้นอาจทำให้ไม่ได้รับเงินตามกำหนดหรือแย่กว่านั้นอาจไม่ได้รับเงินเลย

        ผู้นำเข้าก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะเห็นสินค้าว่าถูกต้องตามคุณภาพ รวมทั้งจำนวนสินค้าครบถ้วนหรือไม่ก็ต้องชำระเงินก่อนที่จะเห็นสินค้า ก็ต้องเข้าใจใน L/C และเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่

        ดังนั้นจะต้องเข้าในเชิงลึกของ L/C โดยละเอียด ว่าอย่างไรทำไม่ได้ อย่างไรทำได้ การสัมมนาครั้งนี้จะให้รายละเอียดในการอ่าน L/C และ UCP 600 ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา การจะบอกว่าเอกสารมีที่ผิดหรือถูกนั้นก็ใช้มาตราต่าง ๆ ของ UCP 600 เป็นข้ออ้างอิง เพื่อการนำเสนอเอกสารผ่านธนาคารได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

 

OUTLINE

1. วิเคราะห์ Letter of Credit :

          - การใช้ Standby ~L/C เพื่อการค้ำประกัน

          - ความได้เปรียบเสียเปรียบเทอมการชำระเงิน L/C RESTRICTED หรือไม่

          - Incoterms ® 2020 ที่ใช้สอดคล้องตามที่ตกลงหรือไม่

2. ต้องการเอกสารอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ออกเอกสารนั้น

3. การใช้ UCP 600 ทั้ง 39 มาตราในการจัดทำเอกสาร

4. UCP 600 ได้ให้ความหมายของ Shipment term ว่านับอย่างไร ถ้า L/C ระบุ

          - On or about

          - First Half, Second Half

          - Beginning, Middle, End

5. UCP 600 จะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคาร (Issuing Bank, Confirming Bank)

          - มาตราฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที่ 14 ที่จะต้องปฏิบัติ

          - การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy) ของการใช้มาตราที่ 16ต้องปฏิบัตือย่างไร

          - การขอใบตราส่งให้สอดคล้องใน L/C (ใช้มาตราที่ 19 ถึง 25)

          - ความหมายของคำว่า “CLEAN” ตามมาตราที่ 27

          - การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที่ 28

          - ถ้าวันหมดอายุของ L/C ตรงกับวันหยุดทำอย่างไร(มาตราที่ 29)

          - ความหมายของคำว่า “ABOUT” ตามมาตราที่ 30

          - การใช้ “PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที่ 31

          - การส่งสินค้าเป็นงวด ๆ ตามาตราที่ 32

          - การยื่นเอกสารนอกเวลาทำการของธนาคาร ตามมาตราที่ 33

          - เอกสารที่ปลอมแปลงใครรับผิดชอบ มาตราที่ 34

          - เอกสารสูญหายล่าช้าใครรับผิดชอบ มาตราที่ 35

          - เหตุสุดวิสัย ตามาตราที่ 36

          - ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อการเปิด L/C มาตราที่ 37

          - ผู้ขายต้องการโอน L/C ให้กับผู้อื่น ต้องทำอย่างไร มาตราที่ 38

          - จะโอนบางส่วนได้ ต้องทำอย่างไร

          - ผู้รับโอนมาแล้วจะโอนต่อทำอย่างไร

          - ผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะหา Supplier ได้อย่างไร มาตราที่ 39

วิทยากร


คุณมนตรี ยุวชาติ

ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ : ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 37
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 38
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 39
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 40
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 41
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 42
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top