กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ (ZOOM เต็มวัน) / Make import-export documents to reduce the risk

-


สาระสำคัญ

       ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออกล้วนแล้วใช้

เอกสารในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้า เอกสารอาจจะออกโดย...

               * ผู้ส่งออกส่วนหนึ่ง และบางส่วนก็ต้องใช้เอกสารที่ออกโดย...

               * ส่วนราชการ     * บริษัทรับขนส่งสินค้า     * บริษัทประกันภัย           * ฯลฯ

        ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทำหรือจัดหาก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ซื้อ มีความถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง

อาจขอหลักประกัน

        จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น

ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

         การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกจัดทำหรือจัดหาเอกสาร

ได้อย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิง

การค้าและจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องการปฏิเสธการชำระเงิน

และเอกสารต่างๆ ก็จะทำให้ผู้นำเข้ามีความรู้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นได้อย่าง

แม่นยำก่อนที่จะมีการชำระเงินเพราะถ้าตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะ

ไม่ชำระเงินได้ 

 

หัวข้อสัมมนา

A. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย

     (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)

       1. ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง

       2. ข้อความที่ควรระวัง

B. การเลือกใช้เครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า

       a. Letter of Credit วิเคราะห์เงื่อนไขในเครดิต และการจัดทำและตรวจเอกสาร

           พร้อมนำเสนอ กติกาUCP 600                                                             

              - การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit

              - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

              - เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

              - เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

              - การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit

                            * AT SIGHT

                            * TERMS   

       b. ตั๋วเรียกเก็บ (BILL FOR COLLECTION) มี 2 ชนิด

              - D/P Document Against Payment

              - D/A Document Against Acceptance

       c. Open Account

       d. Advance of Payment

C. เครื่องมือของความเชื่อถือในการทำธุรกิจ

               - STANDBY L/C

               - ADVANCE BOND

               - PERFORMANCE BOND

               - WARRANTY BOND

วิทยากร


คุณมนตรี ยุวชาติ

ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ : ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 6
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

  

Scroll to Top