การจัดเตรียมและการแก้ปัญหาเอกสารเพื่อบริหารความเสี่ยงในการนำเข้า-ส่งออก / Risk Management in Import-Export

-


สาระสำคัญ

       ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออกล้วนแล้วใช้

เอกสารในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้า เอกสารอาจจะออกโดย...

               * ผู้ส่งออกส่วนหนึ่ง และบางส่วนก็ต้องใช้เอกสารที่ออกโดย...

               * ส่วนราชการ     * บริษัทรับขนส่งสินค้า     * บริษัทประกันภัย           * ฯลฯ

        ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทำหรือจัดหาก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ซื้อ มีความถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง

อาจขอหลักประกัน

        จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น

ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

         การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกจัดทำหรือจัดหาเอกสาร

ได้อย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิง

การค้าและจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องการปฏิเสธการชำระเงิน

และเอกสารต่างๆ ก็จะทำให้ผู้นำเข้ามีความรู้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นได้อย่าง

แม่นยำก่อนที่จะมีการชำระเงินเพราะถ้าตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะ

ไม่ชำระเงินได้ 

 

หัวข้อสัมมนา

A. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย

     (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)

       1. ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง

       2. ข้อความที่ควรระวัง

B. การเลือกใช้เครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า

       a. Letter of Credit วิเคราะห์เงื่อนไขในเครดิต และการจัดทำและตรวจเอกสาร

           พร้อมนำเสนอ กติกาUCP 600                                                             

              - การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit

              - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

              - เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

              - เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

              - การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit

                            * AT SIGHT

                            * TERMS   

       b. ตั๋วเรียกเก็บ (BILL FOR COLLECTION) มี 2 ชนิด

              - D/P Document Against Payment

              - D/A Document Against Acceptance

       c. Open Account

       d. Advance of Payment

C. เครื่องมือของความเชื่อถือในการทำธุรกิจ

               - STANDBY L/C

               - ADVANCE BOND

               - PERFORMANCE BOND

               - WARRANTY BOND

วิทยากร


คุณมนตรี ยุวชาติ

ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ : ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 11
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 12
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 13
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 14
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 15
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 16
วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,300+VAT301 = 4,601 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129 บาท)

 (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top