ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร / Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

-


ความสำคัญ

        นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อ

นำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลที่เข้าตาผู้บริหาร

        จากการเข้าสัมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงหลักการทำงาน เทคนิค วิธีการที่รวบรวมจากประสบการณ์จริง

ที่นำไปใช้และประสบความสำเร็จในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมาแล้ว ไม่ว่าท่านจะทำงานในบริษัทขนาดเล็ก

หรือขนาดใหญ่ก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ อันเป็นทางลัดที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนที่

มีคุณค่าเพิ่มขององค์กรได้อย่างแน่นอน

 

หัวข้อสัมมนา 

1. ยุทธศาตร์ใหม่ในการบริหาร Supplier

         1.1 กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อรองรับการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ

                    1.1.a. การจำหน่ายสินค้าตรงตามความต้องการ

                    1.1.b. ระบบคุณภาพ / การบริหารงานด้านคุณภาพ

                    1.1.c. การตรวจสอบสินค้า หรือรายละเอียดของสินค้า

                    1.1.d. การส่งตัวแทนไปตรวจประเมินสถานประกอบการ

         1.2 วิธีการตรวจประเมินทบทวนผู้ขายรายเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                    1.2.a. การกำหนดความถี่ในการประเมิน

                    1.2.b. การกำหนดหัวข้อในการประเมิน

                    1.2.c. การกำหนดวิธีในการประเมิน

                    1.2.d. การกำหนดแนวทางการดำเนินการ หากไม่ผ่านการประเมิน

         1.3 ประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มผู้ขายตามประเภทสินค้า

2. นักจัดซื้อต้องตามโลกให้ทัน

         2.1 การสั่งซื้อและขอราคา ด้วยระบบ Online Purchase

         2.2 การประมูลโดยการทำ e-Auction

         2.3 การขอราคา ด้วยระบบ e-RFX

3. การจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

         3.1 การเพิ่มกำไรโดยการเข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการ NPD สำคัญอย่างไร

         3.2 กลยุทธ์การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียจากโรงงาน

               หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

         3.3 การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์และกลุ่มสินค้า เพื่อการจัดกลยุทธ์การจัดซื้อ

                    3.3.a การกำหนดราคาซื้อแบบขั้นบันได (Step Price)

                    3.3.b การสร้างยอดประหยัดจากการบริหารเครดิตเทอม

                             (Improve Cost saving by Reduce Credit Term )

                    3.3.c การควบคุมราคาสินค้าที่มีจำนวนรายการมาก แต่มีมูลค่าการสั่งต่อครั้งต่ำ

                             (Info Record)

         3.4 วิธีการคิดและนำเสนอผลงานเรื่องยอดเงินที่ประหยัดได้ตามมาตรฐานสากล

วิทยากร


คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 52
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 53
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 54
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 55
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 56
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 57
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

  

Scroll to Top